ประเมินผล การดำเนินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา และ การหารายได้ระหว่างเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรสถาบันการอาชีวศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหะกรรมยานยนต์จัดการทดสอบบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพช่างสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 1 ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ทดสอบวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เมื่อวันที่ 01 สิงหาคม 2560 เช้านี้คณะผู้บริหาร ได้ทำพิธีมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ สิ่งประดิษฐ์สภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) โล่ห์นักกีฬายอดเยี่ยม เหรียญรางวัล และเกียรติบัตร ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑