วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์และ นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายกิจการ นักเรียน นักศึกษา     และ  นายทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และฝ่ายวิชาการ   พร้อมด้วยอาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ โดยใช้มาตรการป้องกัน เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยได้มีการปฐมนิเทศออนไลน์ ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์   

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 คณะผู้บริหาร  อาจารย์ เจ้าหน้าที่ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ร่วมกัน ถวายเทียนจำนำพรรษา  ณ วัดร่มโพธิ์มโนธรรม  ต.คานหาม อ.อุทัย

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 26 มิถุนายน 2563  คณะอาจารย์ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้เข้าร่วมอบรม ในโครงการ อบรมพัฒนาทักษะครูอาชีวศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รุ่นที่1 ระหว่างวันที่ 25-29 พฤษภาคม 2563 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-26 มิถุนายน 2563  จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยมีรายละเอียดตารางการอบรม

วันที่ 25 มิถุุนายน 2563 นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา  และ นาย ทัศนัย ฉุนชื่นจิตต์  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และฝ่ายแผนและความร่วมมือ พร้อมด้วยคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑