นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองผู้อำนวยการ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ คณะจากบริษัท HONDA AUTOMOBILE (Thailand).,Co.Ltd. นำโดย คุณไพรัช เผื่อนด้วง ผู้จัดการทั่วไปส่วนบริหาร เข้ามาติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ Excellent model school ในด้านแนวทางการจัดการเรียน การสอน และด้านการใช้งบประมาณของโครงการ รวมถึงแนวทางการฝึกอาชีพของนักศึกษาทุกสาขาวิชาเพื่อให้ตรงต่อความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และครูสมชาติ บุญศรี หัวหน้างานอาชีวศึกษาทวิภาคี ให้การอบรมและให้โอวาท พร้อมทั้งการสร้างความเข้าใจการฝึกอาชีพของนักศึกษาก่อนออกฝึกอาชีพ บ.SONY Technology

วันที่ 19-20 สิงหาคม เวลา 9.00 น. นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการฯ ได้จัดทำพิธีเปิดโครงการสนับสนุนผู้เข้ารับการประเมินเพื่อรองรับบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาอาชีพ ช่างซ่อมบำรุงรักษาทั่วไป คุณวุฒิวิชาชั้น 2 จำนวน 40 คน โดยมีตัวแทนจากบริษัท ฮีโน่ มอเตอร์เซล์ และครูจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการอยุธยา เข้าร่วมเป็นผู้ประเมิน

ประเมินผล การดำเนินโครงการ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ เพื่อการศึกษาในสถานศึกษา และ การหารายได้ระหว่างเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ได้จัดกิจกรรมโครงการ เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑