วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายอิธิพล หินดี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษา

วันศุกรืที่ 10 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยนายสันติ บุญชุ่ม รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอภิชาติ  ชูติรัตนา รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู อาจารย์

โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับนายพีระยศ ยืนยาว ปลัดอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธร อำภออุทัย และโรงพยาบาลอุทัย

คณะผู้บริการ ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมโครงการ "แห่เทียนจำนำพรรษา 2561" ในวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดร่มโพธิ์มโนธรรม อำเภอ อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการศูนย์ซ่อมสร้าง Fix it center เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 กรกฏาคม พ.ศ.2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑