ประกาศสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา โดย วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดฝึกยานยนต์ EV ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังรายละเอียด

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ๒๕๖๔(หุ่นยนต์เชื่อมอุตสาหกรรม 6D) >>>คลิก<<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ 

 เรื่องประชาพิจารณ์ครุภัณฑ์ ชุดฝึกยานยนต์ EV. โดยมีรายละเอียด >>>คลิก<<<

รับฟังความคิดเห็น ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

และร่างเอกสารประกวดราคาทาง  อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความปลอดภัย) >>>คลิก<<<

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑