วันที่ 12 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรงให้การต้อนรับคณะวิทยากรจาก บ.Honda Automobile(Thailand).,Co.Ltd ตามโครงการ Excellent Model School เพื่อ Training ครูในสถานศึกษาให้เป็นครูฝึกในสถานศึกษา ตามสมรรถนะอาชีพ

9 กันยายน 2559 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฝ่ายวิชาการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง การปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า สำหรับลูกจ้างซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ณ บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด นครราชสีมา

วันที่ 8 กันยายน 2560 นายมนตรี หเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ และครูสุรศักดิ์ ศิริศิลป์ เข้าร่วมการสัมนา เรื่อง"ยกระดับการรับรองสมรรถนะบุคคลากรไทยสู่สากล" ภายใต้โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพเข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024) โดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ นายสิทธิชัย ชำนาญ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์และนายณรงค์ศักดิ์ พันธุ์คง ครูฯ ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกยกระดับฝีมือ สาขาการพ่นซ่อมสีรถยนต์อัจฉริยะระบบซ่อมสีด่วน (Quick Service Paint System) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมืแรงงานภาค2 สุพรรณบุรี โดยมีนายมงคล ลีลาธนากร ผู้อำนวยการสถาบัน ฯ เป็นประธาน คณะวิทยากรจากสถาบัน ฯ นำโดยนายกษิดิจ ทับทิม หัวหน้าฝ่ายช่างยนต์ และคณะวิทยากรจาก บ.Nippon Paint (ประเทศไทย) จำกัด นำทีมโดยคุณคมคาย ธมะสุข ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและบริหาร พร้อมกับคุณสมสุข มิ่งขวัญโพธิ์ทอง ผจก.ฝ่ายอบรมด้านเทคนิค

วันที่ 5 กันยายน 2560 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายสันติ บุญชุ่ม รองผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์ นามกูล รองผู้อำนวยการ และนายสมชาติ บุญศรี หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร ให้การต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนมัธยมประดูวัฒนา นำทีมโดย นายสกุลพงศ์ โชคศิริชัยภักดิ์ ผู้อำนวยการ เพื่อร่วมวางแผนการจัดการเรียนการสอนในโครงการโรงเรียนต้นแบบมัธยมสายอาชีพ สำหรับภาคการศึกษา 2561 พร้อมเข้าเยียมชมการจัดห้องเรียนเฉพาะทางสายอาชีพของโรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา)

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑