วันที่ 12 มิถุนายน 2563  นายชูชัย หันตรา รองผู้อำนวยการ ฝ่ายทรัพยากร และกิจการ นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  นำคณะอาจารย์  เข้าศึกษาดูงานการทำจุดสแกนและฆ่าเชื้อโควิด-19  ณ วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง 

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เรื่องการรับสมัคร นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรีเทคโนโลยีบัณฑิต(ต่อเนื่อง) เพิ่มเติม สาขาเทคโนโลยียานยนต์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓  >>>คลิก<<<

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

*** ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่สมัครเรียน online ระบบทวิภาคี ***

นักศึกษาใหม่ที่สมัครเรียน online ระบบทวิภาคี

ที่ตรวจสอบรายชื่อแล้วสามารถลงทะเบียนได้เลย

ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ระบบทวิภาคี ปวส.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

 ประกาศเลื่อนการปฐมนิเทศและเลื่อนการเปิดเทอม

ในภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ เป็นวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

นักศึกษาเก่า ปวส.๒ ลงทะเบียนวันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๓

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายวีระชัย สมบัติกำไร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย ดร.สมชาติ บุญศรี ได้รับเกียรติ เป็นวิทยากรในการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนผังแบบทดสอบ(Test Blueprint) ในการสร้างเครื่องมือประเมิน สำหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์  ระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2563 ณ โรงแรม บรุคไซด์ วัลเล่ย์ รีสอร์ท จังหวัดระยอง  จัดโดย สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑