โครงการพัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)  ประจำปีงบประมาณ 2560

ดร.มงคลชัย สมอุดร ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมง ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดและการประชุมวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอาชีวศึกษา ระดับสถาบัน ครั้งที่ 1/2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมทั้งการเยี่ยมชมและให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนิสิต เพื่อปรับปรุงและพัฒนาต่อยอดชิ้นงานไปสู่เชิงพาณิชย์

8 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายกำจัด บุญพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯ ฝ่ายวิชาการ นายสมชาติ บุญศรี หน.งานทวิภาคี และ น.ส.นวลปรางค์ ภาคสาร หน.สาขาวิชาการตลาด เข้านิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานศึกษาต้นแบบ วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ โดยมีผู้อำนวยการ ศิวกรณ์ เอ่งฉ้วน และคณะครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

7 กุมภาพันธ์ 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ นายกำจัด บุญพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 1 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯ ฝ่ายวิชาการ นายสมชาติ บุญศรี หน.งานทวิภาคี และ น.ส.นวลปรางค์ ภาคสาร หน.สาขาวิชาการตลาด เข้านิเทศ ติดตามการจัดการศึกษาทวิภาคีในสถานศึกษาต้นแบบ วิทยาลัยการอาชีพไชยยา โดยมีผู้อำนวยการ วิชิต วิเชียร และคณะครู เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและให้ข้อมูล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และ นายอรรถพันธ์ นามกลู รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการฯ และคณะครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ได้ตอนรับคณะกรรมการศึกษานิเทศโดยมี นายปันชัย สุขทั้งปี และนาง อัมพร พีรพลานันท์

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 

  นายพิเชษฐ์  หาดี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑