วันที่ 13 ตุลาคม 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ นำคณะครูประกอบด้วย นายบัณฑิต  ผ่องโต นางอุไรวรรณ  ปุณณะเวส นางลัดดาวรรณ บุญปกครอง นายวีระวัฒน์  จูสมบุญ นายสันติสุข  หอมชื่น และนางปาริชาติ ยศเรือง เข้าร่วมพิธี

: วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นายมนตรี  หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ชำนาญ ครู คศ.2 หัวหน้าสาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ นายณรงค์ศักดิ์  พันธ์คง ครูสาขาวิชาเทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์ และนางสาวภัคจิรา  จุลศรีไกวัลย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธี

วันที่ 29 กันยายน 2561 นายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า บริษัท

วันที่ 26 กันยายน 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นผู้นำเสวนา โดยมี ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม คณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นายจรัล  ยุบรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา

วันที่ 27 กันยายน 2561  นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก วิทยาลัยเทคนิคน่าน เข้าศึกษาดูงานการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑