รายงานข่าว : วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายอรรถพันธ์  นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้การต้อนรับผู้แทนจาก บริษัทในเครือเภตรา กรุ๊ป ในการสัมภาษณ์นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด สาขางานธุรกิจบริการยานยนต์ เพื่อฝึกอาชีพในศูนย์บริการ

วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับผู้ครูฝึกงานตัวถังและสี จากบริษัท NIPPON PAINT (ประเทศไทย) จำกัด ให้การอบรมให้กับนักเรียน สาขางานตัวถังและสี

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผุ้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ และนายอิธิพล หินดี อาจารย์ประจำสาขาเทคโนโลยีบัณฑิต เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 สถาบันการอาชีวศึกษา

วันศุกรืที่ 10 สิงหาคม 2561 นายมนตรี หาเรือนทรง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ พร้อมด้วยนายสันติ บุญชุ่ม รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร นายอภิชาติ  ชูติรัตนา รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนายอรรถพันธ์ นามกูล รองฯฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะครู อาจารย์

โครงการรณรงค์และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ร่วมกับนายพีระยศ ยืนยาว ปลัดอำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธร อำภออุทัย และโรงพยาบาลอุทัย

ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑