วันที่ 19 มกราคม 2562 นายวีระชัย  สมบัติกำไร รองฯฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรม ยานยนต์ เป็นประธานในการเปิดพิธีการทดสอบสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พร้อมด้วย

คณะครู อาจารย์ ประจำแผนก   สาขางานเครื่องกล นายสุรศักดิ์  ศิริศิลป์ ครู คศ.๒ นายสิทธิชัย  ชำนาญ ครู คศ.๒ นายสุพิชัย  แสงสุวรรณ ครู คศ.1 สาขาอาชีพบริการยานยนต์ อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 1 ณ อาคารสี SA และอาชีพช่างซ่อมบำรุงทั่วไป คุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 ณ อาคารเครื่องกล

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑