วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10-11 พฤษภาคม 2561 โดยสถานศึกษาได้จัดอบรมนักศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจในการศึกษาให้แก่นักศึกษา และดำเนินการ ลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ไปพร้อมกัน

ในกิจกรรมได้มีการบรรยายถึงส่วนงาน ภารหน้าที่ในส่วนงานต่างๆ จาก3ฝ่าย ได้แก่ 1.ฝ่ายบริหารทรัพย์ 2.ฝ่านแผนงานและความร่วมมือ 3.ฝ่ายวิชาการ โดยในวันแรก ท่านผู้อำนวยการ มนตรี หาเรือนทรงได้ขึ้นเปิดพิธีและให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นได้มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการในแต่ละฝ่ายถึนบรรยายในส่วนงานที่รับผิดชอบต่อไป 

เมื่อเสร็จสิ้นพิธีช่วงเช้า หลังรับประทานอาหารกลางวัน นักศึกษาแยกย้ายตามสาขาวิชาที่สมัครเพื่อพบอาจารย์ประจำสาขา และดำเนินการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ในภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2561 ต่อไป

รูปกิจกรรมทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายมนตรี หาเรือนทรง

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

V-COP

V-net

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑