คู่มือการใช้งาน Google Classroom 
การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวะ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการพัสดุภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

แบบฟอร์ม e-bidding จัดซื้อ 
แบบฟอร์ม e-bidding จ้างก่อสร้าง
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์
บริหารงานก่อสร้าง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดร.ชาญเวช บุญประเดิม

E-mail นักศึกษา สำหรับเชิญเข้าสู้ชั้นเรียน แยกตามสาขางาน ห้อง

อีเมล์นักศึกษาปริญญาตรี59-60
อีเมล์นักศึกษาปริญญาตรี61
อีเมล์นักศึกษา ปวส61
อีเมล์นักศึกษา ปวส60
คะแนนเก็บเวลาเรียน สำหรับ classroom
คลิปสอนวิธีทำข้อสอบและเวลาเรียน
ตารางสอน 2/2560

ฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ฟอร์มเสนอโครงการ

 


แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา
แบบฟอร์มโครงการ
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการวท.ยานยนต์

 


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑