คู่มือการใช้งาน Google Classroom 

 

การประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาเพื่อจัดระดับคุณภาพสถานศึกษาอาชีวะ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการพัสดุภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์และการคำนวนราคากลางงานก่อสร้างของราชการ

แบบฟอร์ม e-bidding จัดซื้อ 
แบบฟอร์ม e-bidding จ้างก่อสร้าง
การปรับปรุงบัญชีสินทรัพย์
บริหารงานก่อสร้าง
นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ดร.ชาญเวช บุญประเดิม

E-mail นักศึกษา สำหรับเชิญเข้าสู้ชั้นเรียน แยกตามสาขางาน ห้อง

อีเมล์นักศึกษาปริญญาตรี59-60
อีเมล์นักศึกษาปริญญาตรี61
อีเมล์นักศึกษา ปวส61
อีเมล์นักศึกษา ปวส60
คะแนนเก็บเวลาเรียน สำหรับ classroom
คลิปสอนวิธีทำข้อสอบและเวลาเรียน
ตารางสอน 2/2560

ฟอร์มเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

ฟอร์มเสนอโครงการ

 


แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มตัวอย่างโครงสร้างรายวิชา
แบบฟอร์มโครงการ
แบบฟอร์มสรุปผลโครงการวท.ยานยนต์

 ตารางเรียน 2/2561

ตารางสอนอาจารย์  
เอกสารขออนุมัติผู้สอนและเพิ่มเติม  
ตารางเรียนนักศึกษา  

 คู่มือการใช้งาน RMS 

  คู่มือการใช้งาน RMS (เจ้าหน้าที่และบุคลากร)  
  คู่มือการใช้งาน RMS (ผู้ปกครอง)  
  คู่มือการใช้งาน RMS (นักศึกษา)  

คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลออนไลน์ R-IDplan

  สำหรับครูผู้สอนสังกัด สอศ.  
  สำหรับผู้ดูแลระบบ(Admin)ของสถานศึกษา  

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562


รายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระบบทวิภาคี (ภาคสมทบ)

ประกาศรับสมัครงาน (7พ.ค.62)

  ประกาศรับสมัครงาน จำนวน 2 อัตรา

ตารางการเรียน การสอน 1/2562

  ตารางเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562

ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศผลการสอบคัดเลือก

แบบฟอร์มใบงานและฟอร์มเอกสาร

Email  นักศึกษาเข้าสู่ชั้นเรียน แยกตามสาขางาน 2562

คู่มือการใช้งาน ศธ.02 ออนไลน์

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม


ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑