โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ Fix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน thailand 4.0 ณ อบต.หนองน้ำส้ม อ.อุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประจำปีงบประมาณ 2560 ระหว่างวันที่ 27-30 กรกฏาคม 2560 

ชมภาพทั้งหมด