ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิโควตา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ ปีการศึกษา 2563 <<คลิก>>

ขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าว มารายงานตัวในวัน อาทิตย์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา 9.00-12.00น. ณ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

เพื่อยืนยันสิทธิ์ พร้อมชำระเงิน ประมาณ 7,000 บาท(เจ็ดพันบาท)

*****หากไม่มารายงานตัวตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์*****


ครูการจัดการ

นางสาวสุจิตรา แก้วหอมสุวรรณ

หัวหน้าแผนก

 เบอร์ติดต่อ:

Email: 

นางปาริชาติ ยศเรือง

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: 

 

นางอุไรวรรณ ปุณณะเวส

ครูประจำสาขางาน

เบอร์ติดต่อ:0860967868

Email: punnaves@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑