ครูเทคนิคอุตสาหกรรม

นายพิเนตร ธาระมัต

หัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: pinatet@aitc.ac.th

นายยุทธนา แสนกันคำ

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:

Email: yuttanas@aitc.ac.th

ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา
ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑