ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์บริษัท/ห้างร้าน ยื่นข้อมูลกำหนดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ/ครุภัณฑ์ โครงการจัดซื้อกระดานอัจฉริยะ (Interactive Flat Panel) ตั้งแต่วันที่ ๗ มิถุนายน – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕  >>คลิ๊ก<<

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) >>คลิ๊ก<<

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่1) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศประกวดราคา
2. เอกสารประกวดราคา
3. แบบอาคารอำนวยการ เลขที่ 55A01
4. ปร.4
5. ปร.5
6. งวดงาน
7. ราคากลาง บก.01
**รับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดงานก่อสร้างอาคารอำนวยการ 2 ชั้นและร่างเอกสารประกาศราคาทางอีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565

ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศประกวดราคาปรับปรุงครั้งที่ ๑
2. เอกสารประกวดราคาปรับปรุงครั้งที่ ๑
3. แบบอาคารอำนวยการ เลขที่ 55A01(เพิ่มรายละเอียด)
4. ปร.4
5. ปร.5
6. งวดงาน
7. ราคากลาง บก.01
8. รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
9. รายละเอียดตัดลดเปลี่ยนแปลง
**ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aitc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3580-0661 ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เรื่อง ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ ๒ ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๐๐๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ >>คลิ๊ก<<

More Articles ...

ครูเครื่องกล

นายสุรศักดิ์ ศิริศิลป์

หัวหน้าแผนก

 เบอร์ติดต่อ:088-7782258

Email: surasaks@aitc.ac.th

นายสิทธิชัย ชำนาญ

รองหัวหน้าแผนก

เบอร์ติดต่อ:081-8182910

Email: sittichaic@aitc.ac.th

นายสมชาติ บุญศรี

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:086036251

Email: somchatb@aitc.ac.th

นายสานิตย์ ทองพูล

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:085-15544847

Email:sanitt@aitc.ac.th

นายบัณฑิต บุญเขตร์

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:099-4707790

Email:banditb@aitc.ac.th

นายฐิติ โคมกลาง

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:097-2650268

Email:thitik@aitc.ac.th

นายศุกอรรถ ธรรมรัตน์

ตำแหน่ง:ครูประจำแผนก

เบอร์ติดต่อ:086-3932606

Email:suppaatht@aitc.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑