ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงครั้งที่ 1) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ประกาศประกวดราคาปรับปรุงครั้งที่ ๑
2. เอกสารประกวดราคาปรับปรุงครั้งที่ ๑
3. แบบอาคารอำนวยการ เลขที่ 55A01(เพิ่มรายละเอียด)
4. ปร.4
5. ปร.5
6. งวดงาน
7. ราคากลาง บก.01
8. รายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง
9. รายละเอียดตัดลดเปลี่ยนแปลง
**ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.aitc.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือ สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-3580-0661 ในวันและเวลาราชการ