วันที่ 27 ตุลาคม 2562 เวลา 8.30 น. นายวีระชัย สมบัติกำไร รองผู้อำนวยการบริหารฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ เป็นประธาน การประชุมนักศึกษาฝึกประสบการณ์  โดยมี ดร.สมชาติ บุญศรี หัวหน้างานหลักสูตรทวิภาคี คณะอาจารย์ และเจ้าหน้าที่  วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์  เข้าร่วมประชุม ติดตามการฝึกประสบการณ์ ของนักศึกษา ในแต่ละสาขาวิชา โดยรองผู้อำนวยการได้กล่าวให้ความรู้ แง่คิด พร้อมกับกำลังใจให้กับนักศึกษาฝึกประสบการณ์  และต่อจากนั้น หัวหน้าหลักสูตร ได้สรุปบทบาทของนักศึกษา ถ่ายทอดความรู้  แนวทางการ

ฝึกประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จและการเรียนควบคู่กับรายวิชาเรียนในเทอมฝึกงาน  โดยเน้นย้ำเรื่องความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา  และได้แนะแนวทางการเรียบเรียงรายงาน การฝึกงาน พร้อมให้คำแนะนำ การสื่อสาร ช่องทางการติดต่อ เจ้าหน้าที่ดูแล และท้ายสุดให้นักศึกษา แต่ละสาขา พบครูที่ปรึกษารับเอกสารตารางเรียน และคำแนะนำในการฝึกประสบการณ์  ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์

ภาพทั้งหมด


ผู้อำนวยการวิทยาลัย

 

 นายวีระชัย สมบัติกำไร

 ผู้อำนวยการวิทยาลัย

ระบบสารสนเทศ

สมัครเรียน Online ๑/๒๕๖๓

V-COP

V-net

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์

 

 

 

อศจ.พระนครศรีอยุธยา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดซื้อ จัดจ้าง
ภาพกิจกรรม
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
เปิดบ้านสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี
ทำบุญวันครู
วันนัดพบแรงงานอาชีวศึกษา

 

ข่าวพระราชสำนัก 1 มิ.ย. 60

รู้จัก "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ใน 3 นาที

 

แนวปฏิบัติการรับพระราชทานปริญญาบัตร

อาชีวะสร้างไทยเจริญ

เราไม่ทิ้งกัน

ความเป็นมา และความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง 2

งานเปิดบ้านเทคนิคยานยนต์

เศรษฐกิจพอเพียงชุดที่ ๑